logo
T Group
T Group

Team

Jamil Gamidov
Jamil Gamidov
Director
Renat Kalimulin
Renat Kalimulin
Technical Director
Irina Ryabtseva
Irina Ryabtseva
Manager
Faik Aliyev
Faik Aliyev
UI/UX Designer